Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten waaronder installatie van Broek Installatietechniek. De algemene voorwaarden worden bij iedere aanbieding meegezonden en op eerste verzoek wordt (nogmaals) een kopie van de algemene voorwaarden gratis toegezonden;
  2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
  3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Broek Installatietechniek niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Broek Installatietechniek is bevestigd;
  4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Broek Installatietechniek ter kennis heeft gebracht en Broek Installatietechniek alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Broek Installatietechniek de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend en geretourneerd naar Broek Installatietechniek, gaat Broek Installatietechniek er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 2. Broek Installatietechniek stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Broek Installatietechniek bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
 3. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
  a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegeneen van tevoren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
  b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest. Voor de inschatting van de benodigde werkuren vooraf bepaalt Broek Installatietechniek de uren in alle redelijkheid echter zijn deze bij benadering;
 4. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Broek Installatietechniek in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
 5. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Broek Installatietechniek zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Broek Installatietechniek. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Broek Installatietechniek naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Broek Installatietechniek gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij iedere gebleken overtreding is Broek Installatietechniek gerechtigd hiervoor een boete van € 1.000,00 per overtreding in rekening te brengen.

Artikel 3. MEERWERK

 1. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Broek Installatietechniek bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen;
 2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Broek Installatietechniek als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

Artikel 4. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Broek Installatietechniek in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Broek Installatietechniek gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, mits anders overeengekomen. De betalingsverplichting staat los van een eventuele door wederpartij te ontvangen subsidie;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussenfactu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;
 4. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Broek Installatietechniek alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
 5. Alle door Broek Installatietechniek gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
 6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).

Artikel 6. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Broek Installatietechniek ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Broek Installatietechniek ten gevolge van de annulering geleden schade;
  2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

 1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Broek Installatietechniek schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  – Er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Broek Installatietechniek kan worden toegerekend;
  – vooraf een bouwkundig onderzoek heeft plaatsgevonden;
  – Wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Broek Installatietechniek tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
  – Wederpartij Broek Installatietechniek niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren, zie ook 8.3.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Broek Installatietechniek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in vereenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat Broek Installatietechniek tijdig kan beschikken over:
  a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen (bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de wederpartij deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. Broek Installatietechniek is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de wederpartij is geschied;
  b. toegang tot het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd werklocatie). De werklocatie dient goed bereikbaar, droog en stofvrij te zijn. Mocht Broek Installatietechniek bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Broek Installatietechniek gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;
  c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
  d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water, perslucht en andere voor de uitvoering benodigde faciliteiten, waaronder toiletten, schaftmogelijkheden, enzovoort;
  e. de door Broek Installatietechniek benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;
  f. tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;

Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:
g. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
h. Bij werkzaamheden op een nieuwbouwlocatie, de gemonteerde en geleverde zaken beschermd zijn tegen de vorst;

 1. Broek Installatietechniek is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Broek Installatietechniek;
 2. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Broek Installatietechniek aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Broek Installatietechniek worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Broek Installatietechniek zijn verstrekt, heeft Broek Installatietechniek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Broek Installatietechniek de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 4. Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Broek Installatietechniek aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of diensten en/of verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. Alle door Broek Installatietechniek geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Broek Installatietechniek totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Broek Installatietechniek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Voor het geval dat Broek Installatietechniek haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Broek Installatietechniek of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Broek Installatietechniek zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;
 6. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Broek Installatietechniek te leveren. Hij is eveneens verplicht Broek Installatietechniek op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Broek Installatietechniek om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 10. GARANTIE/RECLAME

 1. Voor alle door Broek Installatietechniek geleverde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant;
 2. Broek Installatietechniek garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn;
 3. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Broek Installatietechniek in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door hem uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 12 maanden na oplevering. Op reparatie – en/of herstelwerkzaamheden aan een locatie welke in oorsprong niet is uitgevoerd door Broek Installatietechniek, wordt geen garantie verleend;
 4. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen zoals bijvoorbeeld de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van of te werken aan het tegelwerk waaronder te vroeg in gebruik nemen;
 5. Broek Installatietechniek verstrekt geen enkele vorm van garantie op werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door Broek Installatietechniek zijn geleverd ondanks het feit dat de verwerking/montage wel door Broek Installatietechniek is uitgevoerd;
 6. Wederpartij is verplicht om de uitgevoerde opdracht direct na ontvangst te keuren en te controleren. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, dan dient de wederpartij Broek Installatietechniek binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Broek Installatietechniek. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Broek Installatietechniek onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
 7. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Broek Installatietechniek in staat is adequaat te reageren. Broek Installatietechniek zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 8. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
  – een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
  – een redelijke termijn waarbinnen Broek Installatietechniek de geconstateerde afwijking dient te herstellen;
 9. Reclame is niet mogelijk indien:
  – nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Hierop kunnen daarom geen reclames worden geaccepteerd;
  – monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in dikte naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan;
  – haarscheuren in geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren op grond waarvan dit geen grond voor afkeuring of schadevergoeding is;
  – er schade ontstaat terwijl Broek Installatietechniek de kwaliteit van een muur heeft afgekeurd en de wederpartij desondanks de opdracht heeft verstrekt voor het bewerken van deze muur door Broek Installatietechniek;
  – bij schade veroorzaakt tijdens bijvoorbeeld boorwerkzaamheden door Broek Installatietechniek aan behang. Schade aan stucwerk veroorzaakt door Broek Installatietechniek komt wel voor reclame in aanmerking;
  – Broek Installatietechniek staat niet in voor de waterdichtheid van het tegelwerk;
  – het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
  – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud zoals gebrekkige ventilatie) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Broek Installatietechniek;
  – wanneer er sprake is van onvoldoende ventilatie;
  – wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Broek Installatietechniek (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
  – zonder schriftelijke toestemming van Broek Installatietechniek (door derden) reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;
 10. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
 11. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 11. OPNEMING / OPLEVERING EN GOEDKEURING

 1. Opneming / oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Broek Installatietechniek en strekt ertoe, te constateren of Broek Installatietechniek aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;
 2. Nadat het werk is opgeleverd, wordt door wederpartij aan Broek Installatietechniek binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij het opleveringscertificaat te ondertekenen;
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
 4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

 1. Broek Installatietechniek is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
  – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
  – wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;
  – het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
  – een onderhands akkoord wordt aangeboden;
  – op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Broek Installatietechniek passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Broek Installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 12 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Broek Installatietechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Broek Installatietechniek voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Broek Installatietechniek in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Broek Installatietechniek om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Broek Installatietechniek daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;
 5. Wederpartij dient Broek Installatietechniek altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 6. Broek Installatietechniek is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 7. De wederpartij vrijwaart Broek Installatietechniek tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;
 8. Broek Installatietechniek is niet aansprakelijk voor;
  – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  – onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
  – gebreken in materialen, hulpmiddelen of tekeningen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
  – het niet dan wel niet tijdig aan Broek Installatietechniek kenbaar maken van kabels, leidingen en draden.

Artikel 14. OVERMACHT

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Broek Installatietechniek, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Broek Installatietechniek kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Broek Installatietechniek ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
 2. Overmacht geeft Broek Installatietechniek het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Broek Installatietechniek bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Broek Installatietechniek verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Broek Installatietechniek wettelijk verplicht is te bewaren. Broek Installatietechniek is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Broek Installatietechniek wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Broek Installatietechniek is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
  – het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
  – het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Broek Installatietechniek. Broek Installatietechniek mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
 6. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Broek Installatietechniek is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Broek Installatietechniek moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Broek Installatietechniek is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Broek Installatietechniek gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. Deze algemene voorwaarden zijn in januari 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.